Multi-Church Prayer & Praise Service
Sunday, June 14
6:00 p.m.
Maytag Bowl